بررسی تجربی و نظری بازدارندگی یک کمپلکس شیف باز-کبالت در محیط اسید کلریدریک بر روی فولاد نرم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز