بررسی اثر زبری سطح بر جدایش کاتدی لایه های کامپوزیتی اعمالی بر خطوط لوله های گاز به عنوان یک سیستم تعمیری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد، شیراز

2 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد، شیراز

3 دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز