تاثیر تابش نور ماوراء بنفش بر رفتار خوردگی فولاد کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان

2 استادیار، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان