ساز و کار تشکیل کوردیریت در شیشه-‌سرامیک سیستم MgO-Al2O3-SiO2 تهیه شده به روش سل- ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی مواد

2 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی مواد