تعیین شرایط بهینه در تولید زغال فعال از پوسته گردو به روش شیمیایی توسط اسید فسفریک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان٬ واحد نجف آباد٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ نجف آباد٬ اصفهان٬ ایران

2 مربی٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحد نجف آباد٬ نجف آباد٬ ایران

3 کارشناس ٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحد نجف آباد٬ نجف آباد٬ ایران