کمینه‌سازی اعوجاج‌ در اتصال نامتجانس جوشی فولاد کربنی CK4(1.1005) به فولاد زنگ‌نزن AISI409(1.4512) به روش المان محدود

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران