تولید و بررسی خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-WC-BN

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد خوردگی، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، اصفهان