تاثیر دمای سنتز بر ویژگی های نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در روش همرسوبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استادیار، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، گروه پژوهشی رنگدانه‌های معدنی و لعاب، تهران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی، اصفهان