تولید ترکیب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیندآلیاژ سازی مکانیکی و نانوکریستالیزاسیون فاز آمورف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، باشگاه پژوهشگران جوان

2 استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران

4 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه