بررسی خواص اپتیکی شیشه سیستم Li2O-Al2O3-SiO2-TiO2 در حضور آلاینده Cr2O3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی مواد

2 استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی مواد