بررسی تأثیر تیتانیم بر بهبود خواص فولاد هادفیلد C-ASTM A128

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی