بررسی خوردگی فولاد کربنی 37St و فولاد زنگ نزن 316 درون روی مذاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان