بررسی تغییرات فشار نیتروژن با پیشرفت واکنش نیتروراسیون در اثر آسیاب‌کاری در کامپوزیت TiN-Al2O3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، باشگاه پژوهشگران جوان

2 استاد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی مواد