بررسی هم بستگی بین نتایج آزمون کاهش وزن و آزمایش DLEPR در اندازه گیری حساسیت به خوردگی بین دانه‌ای فولاد زنگ نزن 316

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات بروجرد، لرستان