تاثیر ابعاد ذرات بر روی خواص جذبی امواج رادار در کامپوزیت‌های نانوساختار فریت نوع Z / پلیمر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد