مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه‌های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه‏ سودالایم و شیشه پانل تلویزیون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران