تشکیل پیوند بین ذرات در تف جوشی آلیاژ Pb10-Sn 10-Cu تهیه شده از مخلوط پودری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز