بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسید سریم بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075-T6

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت آبادان

2 استادیار، دانشکده مهندسی نفت آبادان

3 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز