تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 431AISI

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرمجلسی

4 کارشناس ارشد فولاد آلیاژی اصفهان