بررسی ویژگی های دی الکتریک شیشه سرامیک سیستمCaO-SiO2-MgO در محدوده امواج مایکرویو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، گروه مهندسی مواد

2 دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز