مدل سازی فرآیند تغییر شکل ذرات نانوکامپوزیت Al-CNT در حین فرآیند آسیاب کاری پر انرژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه مواد، نجف آباد

2 استادیار، دانشکده علوم وفنون نوین، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه مواد، نجف آباد