بررسی ریزساختاری لایه نازک تیتانیا بر روی فولاد 316 به روش سل‌ژل (بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند با روش آماری تاگوچی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مهندسی مواد

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 دانش‌آموخته کارشناسی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مهندسی مواد