مشخصه یابی ساختاری پودر نانوکامپوزیت زمینه پلیمری PTFE/Al2O3 تولید شده به روش آسیاب کاری گلوله ای پرانرژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنجان، گروه مهندسی مواد، اصفهان

2 مربی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان