اثر مقدار آلومینیوم مصرفی بر تولید کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات TiN+Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان