احیاء کربومتالوترمی TiO2توسط Al و Si

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خامنه، گروه مکانیک، تبریز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خامنه، گروه مکانیک، تبریز

3 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان