بررسی ریزساختار و مشخصات کاربیدهای 3C 7(Cr,Fe) در آلیاژ هایپریوتکتیک روکش سخت پایه Fe-Cr-C

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مواد، تهران

2 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، تهران

3 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، تهران

4 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، تهران