مطالعه همگن سازی و رفتار ترمومکانیکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 در حین فرآیند تبدیل شمش ریختگی به بیلت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد، سمنان

2 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

4 استادیار، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد، سمنان