تولید کامپوزیت‌های آلومیناید تیتانیوم تقویت شده با 3O2Al و AlC2Ti/3O2Al به وسیله سنتز انفجاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی مواد، اصفهان