بررسی هندسه سطح مقطع سیم برنجی نورد تخت شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی مواد، اصفهان

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، گروه مهندسی مواد، اصفهان