بررسی تأثیر الکترولیت و ولتاژ در ماشین‌کاری الکتروشیمیایی ترکیب بین فلزی Ni- 50%Ti

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی‌ دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد دزفول، گروه مواد، دزفول