اثر اصلاح شیمیایی سطح بر چسبندگی آلیاژ NiTi برای ساخت بیوکامپوزیت فلز/ پلیمر هوشمند

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، تهران

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران

3 دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران