بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت مس/ اکسیدکروم تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکسیداسیون داخلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران

3 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران