تولید کامپوزیت TiC در زمینه آلومیناید نیکل به‌روش سنتز احتراقی انفجاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان