سنتز کامپوزیت کوردیریت- سیلیکون نیترید ) (Si3N4 با استفاده از ذرات نانوسیلیکون و بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مهندسی مواد، اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

4 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان