به‌کارگیری روشی نوین در اندازه‌گیری نانو ذرات با استفاده از رابطه شرر و پراش پرتو ایکس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان