تأثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر روی استحاله های غیر ایزوترمال فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، دانشکده مهندسی مواد، ساوه

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، دانشکده مهندسی مواد، ساوه

3 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

4 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی مواد، اصفهان