بررسی مقایسه‌ای تحولات فازی و خواص مغناطیسی نانو ذرات سیستم Co/α-Fe2O3 سنتز شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی با نسبت‌های مولی متفاوت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنت ایران