بررسی تاثیر نوع جوانه‌زا بر ریزدانگی و پارامترهای انجماد آلیاژ A356 به کمک آنالیز حرارتی منحنی‌های سرد شدن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار، دانشگاه پیام نور ارومیه