تاثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر مقاومت به سایش آلیاژهای Al-Si و بررسی تغییرات الگوهای پراش اشعه ایکس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان