تاثیر متغیرهای بار انفجاری و فاصله توقف بر روکش کاری به روش جوشکاری انفجاری فولاد ابزار AISI H13 با سوپر آلیاژ اینکونل 718

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مواد، تهران

2 دانشیار، دانشگاه پردیس دانشکده‌های فنی ، تهران

3 استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد، تهران