سنتز و بررسی خواص پودر نانومتری سیلیکون کارباید به روش سل ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار، دانشکده مواد و تکنولوژی ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر