بررسی اثر نوع مواد اولیه بر فازهای تشکیل شده در سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مواد، تهران

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران

3 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد، تهران