ارزیابی خوردگی حفره ای آلیاژ آلومینیوم 7075 عملیات حرارتی شده در محلول آبی شامل یون های کلراید با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده نفت، آبادن

2 استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی، اصفهان

3 استادیار دانشگاه صنعت نفت، آبادان