خواص کششی دمای بالای آلومینیم خالص نانو ساختار و نانو کامپوزیت 5vol%SiC Al-اکسترود شده گرم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مواد، تهران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مواد، تهران