تأثیر پیونددهنده‌های مختلف سیلیکاتی، فسفاتی و سولفاتی بر میزان بلوکه‌شدن جرم‌های تاندیش ریخته‌گری پیوسته فولاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان