اعمال پوشش زیست فعال همزمان با عملیات حرارتی بر روی آلیاژ کبالت- کروم- مولیبدن برای کاربردهای پزشکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان