تأثیر افزودن منگنز بر فرآیند رشد در آلیاژ برنج 30-70 متبلور شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان