سنتز β- سیالون با استفاده از نیتروژن دهی آلومینوترمیک آندالوزیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، تبریز

2 استادیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، تبریز