بررسی اثر متغیرهای فرآیند عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژNi-40%Ti

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر