تولید فوم فلزی Fe-10%Al با استفاده ازNaCl به عنوان فضاساز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان